REWALORYZACJA
TERENÓW ZIELENI W ŚWIDNICY

Zadanie nr 2: Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – etap I

Slide 2
Slide 3
Slide 4
previous arrow
next arrow

O Projekcie

Park gen. Władysława Sikorskiego jest terenem zabytkowym (wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Świdnicy). Nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obszar parku położony częściowo na obszarze dawnych fortyfikacji miejskich (Twierdza Fryderycjańska), posiada znacznie zróżnicowaną rzeźbę terenu.

Rewaloryzacja zieleni obejmuje stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parku zachęcającej do częstszego korzystania z niego przez mieszkańców miasta. Realizacja tych prac poprawi układ funkcjonalno-przestrzenny parku, a istniejąca szata roślinna wzbogacona zostanie o nowe układy dodające jej wysokich walorów dekoracyjnych.

Zakres prac dotyczy:

  • przeprowadzenia wycinek drzew: sanitarnych oraz kompozycyjnych mających na celu odtworzenie historycznych wnętrz krajobrazowych, uczytelnienie osi widokowych a także uczytelnienie dawnej suchej fosy,
  • kompensację wycinek, odnowienie zdegradowanej zieleni wysokiej, podniesienie różnorodności biologicznej poprzez nasadzenia nowych drzew i krzewów tworzące wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni,
  • zamknięcia i uczytelnienia kompozycji poszczególnych wnętrz parkowych za pomocą nasadzeń żywopłotu grabowego,
  • uzupełnienie pasa zieleni przyulicznej oraz zamknięcie terenu parku żywopłotem od strony ulicy gen. Władysława Sikorskiego,

Poza rewitalizacją zieleni zakres prac obejmuje także remont oraz przebudowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia Parku oraz wygrodzenie i urządzenie wybiegu dla psów. Stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu. 

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu: 4 590 736,10 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 2 666 592,68 zł.