Rewaloryzacja zieleni

Rewaloryzacja zieleni obejmuje stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parku zachęcającej do częstszego korzystania z niego przez mieszkańców miasta. Realizacja tych prac poprawi układ funkcjonalno-przestrzenny parku, a istniejąca szata roślinna wzbogacona zostanie o nowe układy dodające jej wysokich walorów dekoracyjnych.

Zakres prac dotyczy:

  • przeprowadzenia wycinek drzew: sanitarnych oraz kompozycyjnych mających na celu odtworzenie historycznych wnętrz krajobrazowych, uczytelnienie osi widokowych a także uczytelnienie dawnej suchej fosy,
  • kompensację wycinek, odnowienie zdegradowanej zieleni wysokiej, podniesienie różnorodności biologicznej poprzez nasadzenia nowych drzew i krzewów tworzące wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni,
  • zamknięcia i uczytelnienia kompozycji poszczególnych wnętrz parkowych za pomocą nasadzeń żywopłotu grabowego,
  • uzupełnienie pasa zieleni przyulicznej oraz zamknięcie terenu parku żywopłotem od strony ulicy gen. Władysława Sikorskiego.